تبلیغات
مدرسه ابتدایی کمیل - برگزاری جلسه برای همکاران و صحبت در مورد طرح تدبیر و دادن تقدیر نامه به کلیه همکاران