تبلیغات
مدرسه ابتدایی کمیل - بازدید دانش آموزان از کارگاه بازیافت (درست کردن کارهای دستی از مواد بازیافتی )