مدرسه ابتدایی کمیل http://komeiledu.ir 2020-08-03T17:24:11+01:00 text/html 2017-01-21T02:15:34+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت رأی گیری شورای دانش آموزی http://komeiledu.ir/post/111 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;text-align: center"><span style="font-size:12.0pt;line-height:119%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-hebrew-font-family:IranNastaliq; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-thai-font-family:IranNastaliq; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;font-weight:bold;language:fa;mso-bidi-language: fa;mso-ligatures:none;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt;font-weight:bold" lang="fa">رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;text-align: center"><span style="font-size:12.0pt;line-height:119%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-hebrew-font-family:IranNastaliq; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-thai-font-family:IranNastaliq; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;font-weight:bold;language:fa;mso-bidi-language: fa;mso-ligatures:none;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt;font-weight:bold" lang="fa">روز دوشنبه مورخ 95/8/3</span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;line-height:119%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-hebrew-font-family:IranNastaliq; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-thai-font-family:IranNastaliq; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;font-weight:bold;language:fa;mso-ligatures: none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none"><span dir="ltr" style="font-family:Tahoma;language:fa;mso-ligatures:none;direction:ltr; unicode-bidi:embed" lang="fa">&nbsp;</span></p> <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image330.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><!--[if pub]><xml> <b:Publication type="OplPub" oty="68" oh="256"> <b:OhPrintBlock priv="30E">281</b:OhPrintBlock> <b:NuDefaultUnits priv="1004">1</b:NuDefaultUnits> <b:DptlPageDimensions type="OplPt" priv="1211"> <b:Xl priv="104">7560000</b:Xl> <b:Yl priv="204">10692000</b:Yl> </b:DptlPageDimensions> <b:DxlDefaultTab priv="1504">359410</b:DxlDefaultTab> <b:OhGallery priv="180E">259</b:OhGallery> <b:OhFancyBorders priv="190E">261</b:OhFancyBorders> <b:OhCaptions priv="1A0E">257</b:OhCaptions> <b:OhQuillDoc priv="200E">276</b:OhQuillDoc> <b:OhMailMergeData priv="210E">262</b:OhMailMergeData> <b:OhColorScheme priv="220E">279</b:OhColorScheme> <b:DwNextUniqueOid priv="2304">1</b:DwNextUniqueOid> <b:IdentGUID priv="2A07">0``````````````````````</b:IdentGUID> <b:DpgSpecial priv="2C03">5</b:DpgSpecial> <b:CTimesEdited priv="3C04">1</b:CTimesEdited> <b:NuDefaultUnitsEx priv="4104">1</b:NuDefaultUnitsEx> <b:OhImpositionEngine priv="440E">285</b:OhImpositionEngine> </b:Publication> <b:PrinterInfo type="OplPrb" oty="75" oh="281"> <b:OhColorSepBlock priv="30E">282</b:OhColorSepBlock> <b:OpmOutsidePrintMode priv="B04">1</b:OpmOutsidePrintMode> <b:FInitComplete priv="1400">False</b:FInitComplete> <b:DpiX priv="2203">0</b:DpiX> <b:DpiY priv="2303">0</b:DpiY> <b:DxlOverlap priv="2404">0</b:DxlOverlap> <b:DylOverlap priv="2504">0</b:DylOverlap> </b:PrinterInfo> <b:ColorSeperationInfo type="OplCsb" oty="79" oh="282"> <b:Plates type="OplCsp" priv="214"> <b:OplCsp type="OplCsp" priv="11"> <b:EcpPlate type="OplEcp" priv="213"> <b:Color priv="104">-1</b:Color> </b:EcpPlate> </b:OplCsp> </b:Plates> <b:DzlOverprintMost priv="304">304800</b:DzlOverprintMost> <b:CprOverprintMin priv="404">243</b:CprOverprintMin> <b:FKeepawayTrap priv="700">True</b:FKeepawayTrap> <b:CprTrapMin1 priv="904">128</b:CprTrapMin1> <b:CprTrapMin2 priv="A04">77</b:CprTrapMin2> <b:CprKeepawayMin priv="B04">255</b:CprKeepawayMin> <b:DzlTrap priv="C04">3175</b:DzlTrap> <b:DzlIndTrap priv="D04">3175</b:DzlIndTrap> <b:PctCenterline priv="E04">70</b:PctCenterline> <b:FMarksRegistration priv="F00">True</b:FMarksRegistration> <b:FMarksJob priv="1000">True</b:FMarksJob> <b:FMarksDensity priv="1100">True</b:FMarksDensity> <b:FMarksColor priv="1200">True</b:FMarksColor> <b:FLineScreenDefault priv="1300">True</b:FLineScreenDefault> </b:ColorSeperationInfo> <b:TextDocProperties type="OplDocq" oty="91" oh="276"> <b:OhPlcqsb priv="20E">278</b:OhPlcqsb> <b:EcpSplitMenu type="OplEcp" priv="A13"> <b:Color>134217728</b:Color> </b:EcpSplitMenu> </b:TextDocProperties> <b:StoryBlock type="OplPlcQsb" oty="101" oh="278"> <b:IqsbMax priv="104">1</b:IqsbMax> <b:Rgqsb type="OplQsb" priv="214"> <b:OplQsb type="OplQsb" priv="11"> <b:Qsid priv="104">2</b:Qsid> <b:TomfCopyfitBase priv="80B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase> <b:TomfCopyfitBase2 priv="90B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase2> </b:OplQsb> </b:Rgqsb> </b:StoryBlock> <b:ColorScheme type="OplSccm" oty="92" oh="279"> <b:Cecp priv="104">8</b:Cecp> <b:Rgecp type="OplEcp" priv="214"> <b:OplEcp priv="F">Empty</b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="111"> <b:Color>8210719</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="211"> <b:Color>5066944</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="311"> <b:Color>12419407</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="411"> <b:Color>14806254</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="511"> <b:Color>16711680</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="611"> <b:Color>8388736</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="711"> <b:Color>16777215</b:Color> </b:OplEcp> </b:Rgecp> <b:IScheme priv="304">75</b:IScheme> <b:SzSchemeName priv="618">Office</b:SzSchemeName> </b:ColorScheme> <![if pub11]> <![endif]> </xml><![endif]--><!--[if pub]><xml> <b:Page type="OplPd" oty="67" oh="265"> <b:PtlvOrigin type="OplPt" priv="511"> <b:Xl>22858575</b:Xl> <b:Yl>22852950</b:Yl> </b:PtlvOrigin> <b:Oid priv="605">(`@`````````</b:Oid> <b:OhoplWebPageProps priv="90E">266</b:OhoplWebPageProps> <b:OhpdMaster priv="D0D">263</b:OhpdMaster> <b:PgtType priv="1004">5</b:PgtType> <b:PtlvOriginEx type="OplPt" priv="1111"> <b:Xl>110183775</b:Xl> <b:Yl>110178150</b:Yl> </b:PtlvOriginEx> </b:Page> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="3075" fill="f" fillcolor="white [7]" strokecolor="black [0]"> <v:fill color="white [7]" color2="white [7]" on="f"/> <v:stroke color="black [0]" color2="white [7]"> <o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> </v:stroke> <v:shadow color="#eeece1 [4]"/> <v:textbox inset="2.88pt,2.88pt,2.88pt,2.88pt"/> <o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#1f497d [1]" strokecolor="black [0]" shadowcolor="#eeece1 [4]"/> </o:shapedefaults><o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2017-01-21T01:58:32+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت شورای دانش آموزی http://komeiledu.ir/post/110 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;text-align: center"><span style="font-size:12.0pt;line-height:119%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-hebrew-font-family:IranNastaliq; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-thai-font-family:IranNastaliq; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;font-weight:bold;language:fa;mso-bidi-language: fa;mso-ligatures:none;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt;font-weight:bold" lang="fa">تبلیغات توسط دانش آموزان کاندیدای شورای دانش آموزی</span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;line-height:119%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:IranNastaliq;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-latin-font-family:IranNastaliq;mso-greek-font-family:IranNastaliq; mso-cyrillic-font-family:IranNastaliq;mso-hebrew-font-family:IranNastaliq; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-thai-font-family:IranNastaliq; mso-latinext-font-family:IranNastaliq;font-weight:bold;language:fa;mso-ligatures: none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none" align="center"><span dir="ltr" style="font-family:Tahoma;language:fa;mso-ligatures:none;direction:ltr; unicode-bidi:embed" lang="fa"><img src="تبلیغات توسط دانش آموزان کاندید شورای دانش آموزی" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/IMG-20161019-111352.jpg" alt="" width="386" vspace="0" hspace="0" height="287" border="0" align="bottom"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none" align="center"><br><span dir="ltr" style="font-family:Tahoma;language:fa;mso-ligatures:none;direction:ltr; unicode-bidi:embed" lang="fa"> </span></p> <!--[if pub]><xml> <b:Publication type="OplPub" oty="68" oh="256"> <b:OhPrintBlock priv="30E">281</b:OhPrintBlock> <b:NuDefaultUnits priv="1004">1</b:NuDefaultUnits> <b:DptlPageDimensions type="OplPt" priv="1211"> <b:Xl priv="104">7560000</b:Xl> <b:Yl priv="204">10692000</b:Yl> </b:DptlPageDimensions> <b:DxlDefaultTab priv="1504">359410</b:DxlDefaultTab> <b:OhGallery priv="180E">259</b:OhGallery> <b:OhFancyBorders priv="190E">261</b:OhFancyBorders> <b:OhCaptions priv="1A0E">257</b:OhCaptions> <b:OhQuillDoc priv="200E">276</b:OhQuillDoc> <b:OhMailMergeData priv="210E">262</b:OhMailMergeData> <b:OhColorScheme priv="220E">279</b:OhColorScheme> <b:DwNextUniqueOid priv="2304">1</b:DwNextUniqueOid> <b:IdentGUID priv="2A07">0``````````````````````</b:IdentGUID> <b:DpgSpecial priv="2C03">5</b:DpgSpecial> <b:CTimesEdited priv="3C04">1</b:CTimesEdited> <b:NuDefaultUnitsEx priv="4104">1</b:NuDefaultUnitsEx> <b:OhImpositionEngine priv="440E">285</b:OhImpositionEngine> </b:Publication> <b:PrinterInfo type="OplPrb" oty="75" oh="281"> <b:OhColorSepBlock priv="30E">282</b:OhColorSepBlock> <b:OpmOutsidePrintMode priv="B04">1</b:OpmOutsidePrintMode> <b:FInitComplete priv="1400">False</b:FInitComplete> <b:DpiX priv="2203">0</b:DpiX> <b:DpiY priv="2303">0</b:DpiY> <b:DxlOverlap priv="2404">0</b:DxlOverlap> <b:DylOverlap priv="2504">0</b:DylOverlap> </b:PrinterInfo> <b:ColorSeperationInfo type="OplCsb" oty="79" oh="282"> <b:Plates type="OplCsp" priv="214"> <b:OplCsp type="OplCsp" priv="11"> <b:EcpPlate type="OplEcp" priv="213"> <b:Color priv="104">-1</b:Color> </b:EcpPlate> </b:OplCsp> </b:Plates> <b:DzlOverprintMost priv="304">304800</b:DzlOverprintMost> <b:CprOverprintMin priv="404">243</b:CprOverprintMin> <b:FKeepawayTrap priv="700">True</b:FKeepawayTrap> <b:CprTrapMin1 priv="904">128</b:CprTrapMin1> <b:CprTrapMin2 priv="A04">77</b:CprTrapMin2> <b:CprKeepawayMin priv="B04">255</b:CprKeepawayMin> <b:DzlTrap priv="C04">3175</b:DzlTrap> <b:DzlIndTrap priv="D04">3175</b:DzlIndTrap> <b:PctCenterline priv="E04">70</b:PctCenterline> <b:FMarksRegistration priv="F00">True</b:FMarksRegistration> <b:FMarksJob priv="1000">True</b:FMarksJob> <b:FMarksDensity priv="1100">True</b:FMarksDensity> <b:FMarksColor priv="1200">True</b:FMarksColor> <b:FLineScreenDefault priv="1300">True</b:FLineScreenDefault> </b:ColorSeperationInfo> <b:TextDocProperties type="OplDocq" oty="91" oh="276"> <b:OhPlcqsb priv="20E">278</b:OhPlcqsb> <b:EcpSplitMenu type="OplEcp" priv="A13"> <b:Color>134217728</b:Color> </b:EcpSplitMenu> </b:TextDocProperties> <b:StoryBlock type="OplPlcQsb" oty="101" oh="278"> <b:IqsbMax priv="104">1</b:IqsbMax> <b:Rgqsb type="OplQsb" priv="214"> <b:OplQsb type="OplQsb" priv="11"> <b:Qsid priv="104">1</b:Qsid> <b:TomfCopyfitBase priv="80B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase> <b:TomfCopyfitBase2 priv="90B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase2> </b:OplQsb> </b:Rgqsb> </b:StoryBlock> <b:ColorScheme type="OplSccm" oty="92" oh="279"> <b:Cecp priv="104">8</b:Cecp> <b:Rgecp type="OplEcp" priv="214"> <b:OplEcp priv="F">Empty</b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="111"> <b:Color>8210719</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="211"> <b:Color>5066944</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="311"> <b:Color>12419407</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="411"> <b:Color>14806254</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="511"> <b:Color>16711680</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="611"> <b:Color>8388736</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="711"> <b:Color>16777215</b:Color> </b:OplEcp> </b:Rgecp> <b:IScheme priv="304">75</b:IScheme> <b:SzSchemeName priv="618">Office</b:SzSchemeName> </b:ColorScheme> <![if pub11]> <![endif]> </xml><![endif]--><!--[if pub]><xml> <b:Page type="OplPd" oty="67" oh="265"> <b:PtlvOrigin type="OplPt" priv="511"> <b:Xl>22858575</b:Xl> <b:Yl>22852950</b:Yl> </b:PtlvOrigin> <b:Oid priv="605">(`@`````````</b:Oid> <b:OhoplWebPageProps priv="90E">266</b:OhoplWebPageProps> <b:OhpdMaster priv="D0D">263</b:OhpdMaster> <b:PgtType priv="1004">5</b:PgtType> <b:PtlvOriginEx type="OplPt" priv="1111"> <b:Xl>110183775</b:Xl> <b:Yl>110178150</b:Yl> </b:PtlvOriginEx> </b:Page> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="3075" fill="f" fillcolor="white [7]" strokecolor="black [0]"> <v:fill color="white [7]" color2="white [7]" on="f"/> <v:stroke color="black [0]" color2="white [7]"> <o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> </v:stroke> <v:shadow color="#eeece1 [4]"/> <v:textbox inset="2.88pt,2.88pt,2.88pt,2.88pt"/> <o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#1f497d [1]" strokecolor="black [0]" shadowcolor="#eeece1 [4]"/> </o:shapedefaults><o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2016-12-04T04:27:01+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت اطلاعیه های مدرسه در کانال تلگرام http://komeiledu.ir/post/96 <div align="center"><a href="https://telegram.me/komeiledu" target="_blank" title="کانال تلگرام دبستان کمیل"><img src="http://iranbanou.com/images/slide/tablighat/tg.x22417.jpg" alt="کانال تلگرام" align="bottom" border="0" height="187" hspace="0" vspace="0" width="327"></a></div> text/html 2016-10-22T02:36:11+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت جشن شکوفه ها http://komeiledu.ir/post/99 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image354.jpg" alt="جشت شکوفه ها" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image384.jpg" alt="جشن شکوفه ها" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-10-16T04:53:51+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت مراسم عزاداری حضرت علی اصغر http://komeiledu.ir/post/108 <div align="center">اجرای نمایش به مناسبت شهادت حضرت علی اصغر (ع) و مراسم نوحه خواهی توسط جناب اقای محمودی<br></div><br><div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image555.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-10-14T04:20:25+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت مراسم نوحه خوانی http://komeiledu.ir/post/106 <div align="center">برگزاری مراسم نوحه خوانی، سینه زنی و زیارت عاشورا به مناسبت ایام محرم<br><br><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image434_1c8ae.jpg" alt="محرم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div> text/html 2016-10-13T04:46:54+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت عزاداری دانشآموزان در باشگاه جانبازان http://komeiledu.ir/post/107 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image476.jpg" alt="عزاداری" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-10-11T02:54:39+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس http://komeiledu.ir/post/100 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image530.jpg" alt="دفاع مقدس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image507_cccbf.jpg" alt="هفته دفاع مقدس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-10-07T03:39:04+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت دعوت از پدر شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس http://komeiledu.ir/post/104 <div align="center">دعوت از پدر شهید موسوی به مناسبت هفته دفاع مقدس<br><br><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image521.jpg" alt="هفته دفاع مقدس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-09-25T05:10:27+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت تقدیر از همکاران http://komeiledu.ir/post/109 <div align="center">اولین روز بازگشایی مدارس و تقدیر و تشکر از کلیه همکاران به مناسبت های عید غدیر و عید قربان و بازگشایی مدارس<br><br><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image747.jpg" alt="تشکر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div align="center"></div> text/html 2016-09-25T04:12:33+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت بازگشایی http://komeiledu.ir/post/105 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image432_c53eb.jpg" alt="بازگشایی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div> text/html 2016-09-25T03:01:22+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت شروع کلاسها http://komeiledu.ir/post/101 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image361.jpg" alt="شروع کلاس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-09-25T02:03:37+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت جشن عید غدیر و قربان http://komeiledu.ir/post/98 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image335.jpg" alt="عید غدیر و قربان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-09-25T01:00:26+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت بازگشایی مدارس سال 96-1395 http://komeiledu.ir/post/97 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image295.jpg" alt="بازگشایی مدارس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2016-09-24T03:23:57+01:00 komeiledu.ir مدیر سایت مسابقه نقاشی جشن شکوفه ها http://komeiledu.ir/post/103 <div align="center"><img src="http://upir.ir/951/komeiledu94/image548.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div>